Kancelaria Radcy Prawnego

Anna Kłosowska

Strona główna / Aktualności / Wygrana przed Sądem Najwyższym

Wygrana przed Sądem Najwyższym

Sąd Najwyższy w Postanowieniu z dnia 5 lipca 2017 r. sygn. akt II PZ 10/17 uwzględnił zażalenie wniesione przez naszą Kancelarię na wyrok Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie.

Sprawa dotyczyła roszczeń dochodzonych przed sądem pracy z tytułu odszkodowania za niewykonanie przedwstępnej umowy o pracę. Kancelaria reprezentowała pozwanego „pracodawcę”. Sąd pierwszej instancji, rozpoznając sprawę w składzie jednego sędziego oddalił powództwo. Po apelacji powoda Sąd drugiej instancji uchylił wyrok, zniósł postępowanie w całości oraz przekazał sprawę Sądowi rejonowemu do ponownego rozpoznania. Sąd drugiej instancji z „urzędu” dopatrzył się nieważności postępowania, wskazując, iż rozstrzygnięcie tego czy przyrzeczona umowa miała zostać rzeczywiście zawarta, powinno być przeprowadzone z udziałem ławników.
W zażaleniu Kancelaria wskazywała na brak przesłanek do uchylenia wyroku i zniesienia postępowania z uwagi zgodny z przepisami prawa skład sądu pierwszej instancji.
Sąd Najwyższy uznał zażalenie za zasadne w całości. W uzasadnieniu Postanowienia z dnia 5 lipca 2017 r. Sąd Najwyższy wskazał, iż nie sposób uznać za prawidłowe stanowisko Sądu Okręgowego. W sprawie „pracowniczej”, w której powód dochodzi roszczenia o odszkodowanie z tytułu przyrzeczonej, lecz nie zawartej umowy o pracę właściwy w Sądzie pierwszej instancji będzie skład jednego sędziego. Zdaniem Sądu Najwyższego: „ W takiej sprawie powód wprost wyklucza bowiem dochodzenie ustalenia istnienia stosunku pracy. Ewentualne ustalenie przez sąd czy do powstania stosunku pracy faktycznie doszło stanowi element ustaleń faktycznych dokonywanych w sprawie, jednak nie mieści się ono w zakresie dochodzonych przez powoda roszczeń, te obejmują jedynie odszkodowanie.”

By być na bieżąco

>> <<