ODRZUCENIE SPADKU

Spadek można odrzucić przez złożenie odpowiedniego oświadczenia o jego odrzuceniu przed sądem lub przed notariuszem.

TERMIN NA ODRZUCENIE SPADKU

Termin na odrzucenie spadku wynosi  6 miesięcy od dnia, w którym dana osoba dowiedziała się że jest spadkobiercą, zatem termin ten może upływać w  różnych terminach dla poszczególnych spadkobierców.

Jeśli spadkobierca chce złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku przed sądem istnieje ryzyko, że będzie musiał  czekać dłużej niż 6 miesięcy na wyznaczenie terminu przez sąd w tej sprawie. Jeśli jednak w terminie 6 miesięcy zainicjuje postępowanie w tej sprawie tj. złoży do sądu wniosek o przyjęcie oświadczenia o odrzuceniu spadku, a samo oświadczenie złoży dopiero np. po roku, bo tyle będzie musiał czekać w sądzie, uznaje się, że zachował 6 miesięcy termin i takie odrzucenie spadku będzie skuteczne.

CO JEŚLI NIE ZŁOŻĘ OŚWIADCZENIA O ODRZUCENIU SPADKU?

Brak oświadczenia będzie  równoznaczny z  przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. W razie przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości stanu czynnego spadku.

JAK ODRZUCIĆ SPADEK W IMIENIU MAŁOLETNIEGO DZIECKA?

Do 15 listopada 2023 r. zawsze wymagana była zgoda sądu opiekuńczego.

Po nowelizacji rodzic, który wcześniej sam odrzucił dany spadek, może w niektórych przypadkach odrzucić spadek bez zgody sądu tj. jeśli są spełnione następujące warunki:

  • jeden z rodziców wcześniej sam odrzucił spadek i dlatego dziecko zostało powołane do dziedziczenia;
  • drugi rodzic zgadza się na odrzucenie spadku (względnie obydwoje rodzice odrzucają spadek razem);
  • powołane do spadku rodzeństwo dziecka także odrzuciło spadek.

Jeśli chociaż jeden z wyżej wskazanych warunków nie będzie spełniony należy wystąpić  o zgodę sądu na odrzucenie spadku.

O zgodę sądu należy także wystąpić w przypadku gdy małoletnie dziecko dziedziczy na podstawie testamentu lub z ustawy w innym przypadku niż wskazany powyżej (dziedziczy dlatego że  jego rodzic zmarł wcześniej, a nie dlatego że skutecznie odrzucił spadek).

DO KTÓREGO SĄDU WYSTĄPIĆ O ZGODĘ?

Co do zasady właściwy jest sąd rejonowy – sąd opiekuńczy w okręgu którego zamieszkuje dziecko. Po wszczęciu  sprawy  o stwierdzenia nabycia spadku zezwolenie na odrzucenie spadku w imieniu dziecka wydaje sąd spadku, nie zaś sąd opiekuńczy. Sądem spadku jest sąd rejonowy ale właściwy ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania zmarłego.

Jeśli dana osoba  nie miała wiedzy o toczącym się postępowaniu spadkowym i złożyła wniosek o zezwolenie na odrzucenie spadku w imieniu dziecka do niewłaściwego sądu – sądu opiekuńczego, sąd ten zobowiązany jest przekazać wniosek do rozpoznania sądowi spadku.

Bieg sześciomiesięcznego terminu na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania sądowego w celu uzyskania zezwolenia sądu  na złożenie oświadczenia w tym przedmiocie.

Zobacz także