Kancelaria Radcy Prawnego

Anna Kłosowska

Strona główna / Zakres usług

Zakres usług

PRAWO CYWILNE, w tym spadki:

• sporządzanie projektów umów oraz porozumień, doradztwo prawne w tym zakresie;
• reprezentacja przed Sądami w sprawach z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego;
• doradztwo prawne oraz prowadzenie spraw związanych ze stwierdzeniem nabycia spadku,    działem spadku, zachowkiem;

 

PRAWO GOSPODARCZE I HANDLOWE, w tym weksle:

• bieżąca obsługa prawna przedsiębiorców, w tym zastępstwo procesowe;
• sporządzenia i analiza umów, porozumień, statutów i innych dokumentów prawnych niezbędnych   dla prowadzonej działalności gospodarczej;
• kompleksowa organizacja i obsługa posiedzeń organów;
• windykacja wierzytelności, w tym reprezentacja w postępowaniu elektronicznym oraz     egzekucyjnym;
• doradztwo w zakresie wystawiania weksli oraz ustanawiania innych zabezpieczeń transakcji    handlowych;
• prowadzenie postępowań rejestracyjnych, zgłaszanie zmian w Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej oraz w Krajowym Rejestrze Sądowym;
• pomoc w zakresie zakładanie spółek, rozpoczynania działalności gospodarczej;
• zgłaszanie wierzytelności w postępowaniach upadłościowych;

 

PRAWO PRACY:

• doradztwo prawne w zakresie stosunków pracy oraz roszczeń z tym związanych;
• opracowywanie umów i regulaminów oraz innych dokumentów związanych ze stosunkami pracy;
• reprezentowanie Klientów przy dochodzeniu roszczeń z zakresu prawa pracy;

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I SĄDOWOADMINISTRACYJNE:

•doradztwo prawne w postępowaniach w przedmiocie uzyskania wymaganych zaświadczeń,  zezwoleń oraz decyzji administracyjnych nie wyłączając odwołań od niekorzystnych decyzji    organów oraz skarg do sądów administracyjnych;

 

POSTĘPOWANIE CYWILNE:

•sporządzanie pozwów, wniosków, apelacji oraz wszelkich innych pism procesowych w zależności    od stanu oraz wymogów danej sprawy, a także reprezentacja klientów podczas rozpraw      sądowych.

By być na bieżąco

>> <<