UMOWA O DOŻYWOCIE


Istotą umowy o dożywocie jest przeniesienie własności nieruchomości w
zamian za dożywotnią opiekę.

Czy muszę być właścicielem całej nieruchomości?

Nie. Umowę dożywocia można zawrzeć także w przypadku gdy nie posiada się
całej nieruchomości bowiem może ona dotyczyć także udziału we
współwłasności nieruchomości lub użytkowania wieczystego.
Prawo dożywocia jest niezbywalne i  wygasa wraz ze śmiercią dożywotnika
(tak się określa osobę która przekazała nieruchomość).

Jaka forma umowy?

Zawarcie umowy o dożywocie wymaga zachowania formy aktu notarialnego pod
rygorem nieważności, czyli konieczna jest wizyta w kancelarii
notarialnej. Notariusz sporządzi prawnie skuteczną i w miarę neutralną
umowę. W lepszym zabezpieczeniu interesów jednej ze stron pomoże radca
prawny.

Co to jest dożywotnie utrzymanie?

Z reguły dożywotnie utrzymanie, oznacza przyjęcie osoby, która
przekazała nieruchomość jako domownika, dostarczenie mu wyżywienia,
ubrania, mieszkania, światła, opału i zapewnienie odpowiedniej pomocy i
pielęgnowania w czasie choroby oraz sprawienie na własny koszt pogrzebu.
Powinna to szczegółowo określać umowa.


Czy nabywca może zbyć nieruchomość otrzymaną w ramach umowy o dożywocie?

Tak. Nabywca może zbyć nieruchomość. Kolejny właściciel  przejmuje
obowiązek dożywotniego utrzymania od dnia nabycia nieruchomości.

Dożywocie a zachowek

Umowa dożywocia nie jest brana pod uwagę w razie ustalania zachowku,  co
oznacza że nabywca nieruchomości nie będzie odpowiadał za zachowek.


Co w przypadku gdy nabywca nie zapewnia opieki?

W pierwszej kolejności można żądać spełniania określonych umową
świadczeń  należących do dożywotniego utrzymania. Można dochodzić swoich
praw na drodze sądowej świadczeń wymagalnych  tj. tych świadczeń które
powinny być już spełnione, jak również naprawienia szkody.
W przypadku gdy  relacje miedzy stornami tj. między  dożywotnikiem a
zobowiązanym do zapewniania dożywotniego utrzymania będą tak złe że
strony nie będą mogły pozostawać ze sobą w bezpośredniej styczności
dożywotnikowi przysługuje uprawnienie do żądania renty, a w najbardziej
skrajnych przypadkach także  prawo żądania rozwiązania umowy dożywocia.

Rozwiązanie umowy o dożywocie

Rozwiązanie umowy o dożywocie z jednej strony przenosi własność
nieruchomości z powrotem na dożywotnika z drugiej zaś powoduje
wygaśnięcie prawa dożywocia i obowiązków z nim związanych.
Po zbyciu  nieruchomości na kolejną osobę nie można już wnosić o
rozwiązanie umowy dożywocia,  ale sam fakt zbycia nieruchomości
uzasadnia żądanie zamiany świadczeń przewidzianych umową dożywocia na
rentę.

Zobacz także