ROZWÓD

Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód.

ROZKŁAD POŻYCIA

Zupełny rozkład pożycia występuje wówczas gdy ustało wspólne  życie małżonków na wszelkich jego płaszczyznach tj. doszło do zerwania wszelkich więzi  małżeńskich: więzi uczuciowej, fizycznej (intymnej) oraz gospodarczej.

Trwały rozkład pożycia występuje wówczas gdy  w świetle zasad doświadczenia życiowego oraz okoliczności konkretnej sprawy można przyjąć, że powrót małżonków do wspólnego życia nie nastąpi.

NEGATYWNE PRZESŁANKI ORZECZENIA ROZWODU

Są przypadki, w których pomimo wystąpienia zupełnego i trwałego rozkładu pożycia, sąd rozwodu nie orzeknie, a mianowicie gdy:

  • na skutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo
  • orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego albo
  • rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo gdy brak zgody drugiego małżonka na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczny z zasadami współżycia społecznego.

WINA

W wyroku rozwodowym sąd zobowiązany jest z urzędu stwierdzić, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Sąd nie orzeka o winie tylko na zgodne żądanie obojga małżonków.  O innych elementach wyroku rozwodowego będzie można przeczytać w następnym wpisie.

ORZECZENIE O WINIE

Orzeczenie o winie  polega na  zamieszczeniu przez sąd konkretnej  informacji w sentencji wyroku rozwodowego np.:

  1. oboje małżonkowie ponoszą winę rozkładu pożycia albo
  2. jeden z małżonków (Powód lub Pozwany) ponosi winę rozkładu pożycia (tzw. wyłącznie winny rozkładu pożycia) albo
  3. żaden z małżonków nie ponosi winy rozkładu pożycia albo
  4. rozwiązuje małżeństwo przez rozwód bez orzekania o winie.

PO CO KOMU ORZECZENIE O WINIE?

Zaniechanie orzekania o winie wywołuje bardzo doniosłe skutki, w szczególności w zakresie alimentów:

  1. gdy rozwód orzeczono z winy obu stron albo bez orzekania o winie  (pkt 1, 3 lub 4 powyżej) drugi małżonek w okresie 5 lat może wystąpić o alimenty ale musi wykazać że znajduje się w niedostatku;
  2. gdy rozwód orzeczono z wyłącznej winy jednego z małżonków  drugi małżonek, który nie był winny rozkładu pożycia może wystąpić o alimenty nie tylko gdy nie pozostaje w niedostatku ale także wówczas gdy  na skutek orzeczenia rozwodu nastąpiło pogorszenia jego sytuacji materialnej . Obowiązek alimentacyjny w tym zakresie nie jest  ograniczony żadnym terminem, więc może być dożywotni.

Należy jednak pamiętać, że w każdym przypadku obowiązek alimentacyjny po rozwodzie wygasa na skutek zawarcia przez uprawnionego nowego małżeństwa.

GDZIE SKŁADAĆ POZEW O ROZWÓD?

Pozew o rozwód należy złożyć w sądzie okręgowym, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. W przypadku braku takiej podstawy przed sąd miejsca zamieszkania powoda.

Opłata sądowa wynosi 600 zł.

Zobacz także

UMOWA O DOŻYWOCIE

Istotą umowy o dożywocie jest przeniesienie własności nieruchomości wzamian za dożywotnią opiekę. Czy muszę być właścicielem całej nieruchomości? Nie. Umowę dożywocia można zawrzeć także w przypadku...